Scurtă rânduială de Rugăciune

Rugăciunile începătoare

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.

Împărate Ceresc, Mângâietoriule, Duhul Adevărului, carele pretutindenea eşti şi toate plineşti; comoara bunătăţilor, şi dătătoriule de viaţă, vino şi sălăşluieşte întru noi, şi curăţeşte pre noi de toată întinăciunea, şi mântuieşte, bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte pre noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele tău.

Doamne miluiește (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru carele eşti în ceriuri, sfinţească-se numele tău. Vie Împărăţia ta, facă-se voia ta, precum în ceriu, şi pre pământ. Pâinea noastră, cea a zilei ce vine, dă nouă astăzi, şi lasă nouă datoriile noastre, precum şi noi lăsăm datornicilor noştri, şi nu duce pre noi întru ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

 

Troparele de Umilință

Miluieşte pre noi Doamne, miluieşte pre noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii, miluieşte pre noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte pre noi că întru tine am nădăjduit; nu te mânia pre noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv, şi ne izbăveşte dela vrăjmaşii noştri, că tu eşti Dumnezeul nostru, şi noi sântem norodul tău, toţi lucrul mâinilor tale, şi numele tău chemăm.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A milostivirii poarta deschide nouă, blagoslovită Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

 

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hrisos, Împăratul și Dumnezeul nostru (cu trei inchinăciuni)!

 

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, dupre mare mila ta şi dupre mulţimea îndurărilor tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi de păcatul mieu mă curăţeşte, că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul mieu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit, şi ce este viclean înaintea ta am făcut, ca să te îndreptăţeşti întru cuvintele tale, şi să biruieşti când te vei judeca tu. Că iată întru fărădelegi m’am zămislit, şi în păcate m’a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii tale ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu issop, şi mă voiu curăţi; spăla-mă-vei, şi mai vârtos decât zăpada mă voiu albi. Auzului mieu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi Duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda dela faţa ta, şi Duhul tău cel Sfânt nu lua dela mine. Dă mie bucuria mântuirii tale, şi cu duh stăpânitoriu mă întăreşte. Învăţa-voiu pre cei fără de lege căile tale, şi cei necinstitori la tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide, şi gura mea va vesti lauda ta. Că de ai fi voit jertfă, aş fi dat: arderi de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul zdrobit, inimă zdrobită şi smerită Dumnezeu nu va defăima. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta, Sió­nului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci binevoi-vei jertfa dreptăţii, prinosul şi arderi de tot; atunci vor pune pre altariul tău viţei.

 

Crezul

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii: Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat.

Și a înviat a treia zi, după Scripturi.

Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.

Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii si morții, a Căruia împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, Care a grăit prin prooroci.

Și întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.

Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.

Aștept învierea morților.

Și viața veacului, ce va să fie. Amin.

 

Vrednic este cu adevărat

Vrednic este cu adevărat să te fericim, de Dumnezeu Născătoare, cea pururea fericită, şi preanevinovată, şi Maica Dumnezeului nostru.

Pre cea mai cinstită decât Heruvimii, şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, carea fără stricăciune pre Dumnezeu Cuvântul ai născut, pre tine adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

 

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluește (de trei ori).

Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin